em mới mua máy lieuj có đánh đc lol không??

Attached Images
Untitled.png‎ (624.8 KB)