Em trước nhá, em 91. Nhưng biết có một ông 1980 vẫn lên VOZ đều đều nhá :sogood:
Thím nào già nhất ở VOZ sn bao nhiêu lên tiếng đi ạ.