Em đang vẽ cái này mà sao lúc nhấn lệnh in toàn bị thiếu nét. :sweat:
Hình em vẽ đây ạ

Còn đây là hình in

Trước em cũng bị thế này mà sửa được rùi, lâu quá không đụng đến nên quên hết, các thím giúp em với :adore::adore::adore: