The nho cf 64gb 1000x 120mb/s
₫800,000 - Thành phố Hồ Chí Minh
The nho cf 64gb 1000x 120mb/s
Thành phố Hồ Chí Minh
Ban 2 the nho cf 64gb sandick
Hang mua it xai
1 the cf 64gb xai 7 lan
1 the cf 64gb xai 1 lan
Gia ra di 1tr5 cho 2 the.re hon gia tri truong rat nhiu,do minh dang can tien.mien tra gia nha.