Sơn trà ôm đá.hoành 800k.ca0 150.tàn rộng 100.lh0903646401