Bánh cũa Móm!
( chụp xong mất tiêu hũ bánh)
Photo B&R : by me
- Location: Kas concept..