Gói thứ 9 rồi mà còn nhiều như thế đấy. Viêm nhiễm tịch tụ lâu ngày đây ạ Kiên trì sd tiếp cho khỏi hẳn nhé