- Lương lên tới 12 TRIỆU đồng

Yêu cầu công việc:
  • Thiết kế và hỗ trợ vận hành các sản phẩm của FPT Telecom
  • Thỏa thuận thời gian thực hiện công việc
  • Chịu trách nhiệm về sản phẩm thiết kế của mình
  • Chỉnh sửa thiết kế nếu có Feedback

Thông tin liên hệ: Ms Trang
Email: [email protected]
Điện thoại cố định: 0473002222 - máy lẻ: 4429