PV:Theo ông, đâu là các thách thức to nhất đối sở hữu các công ty để thực hiện chuyển đổi số?

Ông nai lưng Việt Hòa: kế bên việc thiếu một chiến lược phát triển phát triển thích hợp có bối cảnh...